Het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna Arbobesluit) wordt met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Dit besluit is op 29 september gepubliceerd in het Staatsblad (nr 340).

Het Arbobesluit zal zo worden gewijzigd dat er vanaf de ingangsdatum sprake is van een vereenvoudiging van de risicoklasse-indeling. Er zal feitelijk nog sprake zijn van 2 risicoklassen. Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt. Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt. In situaties van gecombineerde blootstelling (aan zowel asbest amfibolen als chrysotiel asbest) geldt daarbij dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden: als de som van de concentraties hoger is dan 2000 vezels/m3, geldt risicoklasse 2.

Er is geen risicoklasse 3 meer como consumir viagra. De verzwaarde eindbeoordeling (het meten in de ruimte naast de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden) wordt afgeschaft. Van deze verplichting is bij een inventarisatie geen bijzondere toegevoegde waarde gebleken.

Wel zal een deel van de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht, in risicoklasse 2A gaan vallen. Dit betreft die werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht.

Voor het volledige artikel klik hier

Bron: Ascert